Saps en què consisteix la tarifa plana per a autònoms? La tarifa plana per a autònoms es va començar a aplicar a Espanya en 2013 amb l’objectiu d’ajudar a tots aquests autònoms que comencen els seus propis negocis. És una mesura amb la qual es pretén estimular l’autoocupació a través d’una reducció en la quota mensual que els autònoms paguen a la Seguretat Social.

Puc sol·licitar la tarifa plana reduïda en la quota d’autònoms 2019?

Si ets autònom i vols accedir a aquest tipus de benefici has de complir les següents exigències i condicions:

1. Que sigui la teva alta inicial en el Règim d’Autònoms de la Seguretat Social.

Has de causar alta inicial o no haver estat en situació d’alta en els 2 anys immediatament anteriors des de la data d’alta. Si has gaudit anteriorment d’aquest benefici en un anterior període d’alta en el RETA hauran d’haver passat 3 anys per a poder beneficiar-te de nou.

2. No ser un autònom societari.

Encara que la norma no els exclou expressament, i en contra d’alguns pronunciaments judicials, la TGSS ha vingut entenent que aquests beneficis no són aplicables als treballadors autònoms que siguin socis de societats de capital que posseeixin el control efectiu, ja que aquestes societats gaudeixen de personalitat jurídica pròpia diferenciada de la dels seus membres.

3. No pots ser ni pluriactiu ni autònom col·laborador.

Els treballadors que estiguin en situació de pluriactividad, és a dir, que cotitzin a 2 règims diferents de la Seguretat Social (per exemple, en el Règim General per ser treballador per compte d’altri, i en el RETA per exercir una activitat per compte propi), si s’acullen als avantatges previstos per a ells en l’article 313.2 de la LGSS (Llei General de la Seguretat Social) no poden acollir-se a la tarifa plana.

Tampoc és aplicable la tarifa plana a les altes d’autònoms col·laboradors, és a dir, al cònjuge, parella de fet i familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, ja que ja tenen el seu propi règim de bonificacions que és incompatible amb la tarifa plana.

4. No tenir deutes.

Per a poder accedir a la tarifa plana d’autònoms de 2019, hauràs d’estar completament lliure de deutes tant amb la Seguretat Social com amb Hisenda.

Quant pagaré amb la tarifa plana d’autònoms 2019?

La tarifa plana d’autònoms 2019 s’aplica en 3 trams com segueix:

– Tram 1: durant els primers 12 mesos s’aplica una reducció del 80% de la quota corresponent a aplicar a la base mínima el tipus de cotització per contingències comunes. Si optes per cotitzar per la base mínima pagaràs una quota fixa de 60 euros mensuals que comprèn les contingències comunes i les professionals. Aquests treballadors queden exceptuats de cotitzar per cessament d’activitat i per formació professional.

– Tram 2: durant els següents 6 mesos s’aplica una reducció del 50% de la quota corresponent a aplicar a la base mínima el tipus de cotització per contingències comunes. Si tries la base mínima pagaràs 141,65 euros mensuals.

– Tram 3: durant els següents 6 mesos s’aplica una reducció del 30% de la quota corresponent a aplicar a la base mínima el tipus de cotització per contingències comunes. Si tries la base mínima pagaràs 198,31 euros mensuals. Aquest serà l’últim tram abans de finalitzar amb l’ajuda.

Tarifa plana reduïda per a autònoms menors de 30 anys i autònomes menors de 35.

Fins a octubre de 2013 els majors de 30 anys no podien beneficiar-se d’aquests beneficis però, finalment, el Govern va decidir estendre’ls a tots els autònoms.

No obstant això, els autònoms menors de 30 anys i les autònomes menors de 35 anys gaudeixen de reduccions addicionals durant un període d’altres 12 mesos consistent a prolongar la bonificació del 30% de la quota sobre la base mínima, és a dir una quota de 198,31 euros, si has triat la base mínima.

Així, doncs, els menors de 30 anys i les menors de 35 pagaran el següent:

– Tram 1: Acollint-te a la base mínima pagaràs 60 euros mensuals durant els 12 primers mesos.

– Tram 2: Durant els 6 següents mesos tindràs un descompte del 50%. Pagaràs 141,65 euros mensuals.

– Tram 3: Durant els 6 següents mesos tindràs un descompte del 30%. Pagaràs 198,31 euros mensuals.

– Tram 4: 30% de descompte, 198,31 euros mensuals, addicional per a tots els autònoms menors de 30 i autònomes menors de 35, durant 12 mesos

Tarifa plana per a autònoms que resideixin en municipis amb menys de 5.000 habitants

És la denominada “tarifa plana rural per a autònoms”. La diferència amb la tarifa plana per a autònoms convencional és que en aquesta s’aplicarà la reducció del 80% sobre les bases de cotització i tipus vigents durant vint-i-quatre mesos en lloc de dotze mesos, és a dir, durant 24 mesos estaràs pagant 60 euros.

Els requisits són els següents:

1r Estar empadronat en un municipi de menys de 5.ooo habitants.

2n Exercir l’activitat en un municipi de menys de 5.ooo habitants.

3r Mantenir l’activitat autònoma en aquest municipi durant els 2 anys següents a l’alta en el RETA i romandre empadronat en el mateix municipi en els 4 anys següents a l’alta.