Què són els pagaments a compte?

Els pagaments a compte són quanties que s’avancen prèviament a l’abonament del deute final.
Entre les obligacions fiscals d’empreses i autònoms figura la de pagar, per regla general trimestralment, certs impostos de manera progressiva i prèvia a la liquidació total que s’efectua en finalitzar l’exercici. Aquests pagaments són abonaments avançats de l’obligació principal.

Els pagaments a compte poden ser:


1. PAGAMENTS FRACCIONATS
Són bestretes de la liquidació final del deute tributari, per la qual cosa permeten repartir al llarg de l’any la càrrega fiscal aplicable al contribuent que té una activitat econòmica, sigui persona física o jurídica, facilitant el compliment de l’obligació al mateix temps que la Hisenda Pública disposa d’uns ingressos avançats.
Pagaments fraccionats en l’IRPF
Les persones físiques que desenvolupen una activitat empresarial o professional, independentment del procediment d’estimació pel qual tributin, estan obligats a avançar a Hisenda trimestralment una part del rendiment net obtingut que es calcula com a percentatge del mateix.
En el cas que desenvolupin activitats professionals o activitats agrícoles, ramaderes i forestals no estaran sota aquesta obligació en els casos en què el 70 per cent o més dels seus ingressos de l’any anterior s’hagin facturat amb retenció. En el cas de nous autònoms aquest càlcul es farà contemplant els ingressos de l’any vigent.

Una vegada finalitzat l’any fiscal, i dins del període de presentació legalment establert, l’autònom presentarà la seva Declaració de la Renda de les Persones Físiques en la qual haurà de declarar totes les seves fonts de renda pels seus imports respectius, aplicar les reduccions i deduccions al fet que tingui dret obtenint un resultat, cridat quota líquida, del que es deduiran els pagaments a compte efectuats durant l’any per obtenir la quota diferencial. Si el resultat d’aquesta quota és negatiu Hisenda haurà de procedir a la devolució del seu import.
Pagaments fraccionats en l’Impost de Societats
Les societats mercantils i cooperatives, les agrupacions d’interès econòmic, les associacions, les fundacions i altres persones jurídiques així com fons de diferent tipus, també tenen l’obligació de realitzar pagaments fraccionats, però aquest pagament fraccionat, que com a normal general es realitza en tres vegades, és a compte de l’Impost de Societats i no de l’IRPF.

2. RETENCIONS
Les retencions són les quantitats que, com a titular d’una activitat econòmica, una persona física o jurídica reté de determinades rendes que satisfà a tercers en el desenvolupament d’aquesta activitat. Aquestes rendes són les següents:
– Rendiments del treball (remuneracions dels treballadors).
– Rendiments satisfets com a contraprestació d’activitats econòmiques: professionals (serveis d’un gestor, advocat o notari, per exemple), agrícoles, ramaderes i forestals, o determinades activitats empresarials en estimació objectiva.
– Rendiments procedents de la propietat intel·lectual i industrial, de la prestació de l’assistència tècnica, de l’arrendament de béns mobles, negocis o mines, o del subarrendament dels anteriors i de la cessió del dret d’imatge, sempre que, qualsevol dels anteriors, tingui la consideració d’activitat econòmica.
– Guanys patrimonials obtinguts per l’aprofitament forestal en muntanyes públiques i les que derivin de premis obtinguts després de participar en jocs, concursos o rifas.
Aquestes quantitats retingudes s’han d’ingressar a Hisenda entre l’1 i el 20, tots dos inclusivament, dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener.
A més, l’autònom o la pime també descompta imports per rendiments de capital immobiliari, en cas que desenvolupin la seva activitat en un local urbà llogat (els rústics queden exempts).

3. INGRESSOS A COMPTE
Els ingressos a compte són un altre tipus de pagament a compte que s’aplica sobre rendes que no són dinerarias sinó en espècie. Aquests ingressos a compte es liquiden a Hisenda a les mateixes declaracions trimestrals que les retencions.