Els treballadors autònoms han de cotitzar a la Seguretat Social en el Règim Especial de Treballadors Autònoms des del primer dia de la seva activitat com a tals, la qual cosa comporta l’obligació de satisfer una quota mensual que ha de domiciliar-se en el compte bancari del treballador.

L’esmentada quota s’obté aplicant un tipus de cotització, que és un percentatge fixat en els PGE de cada any, a una quantitat que tria el propi treballador, dita base de cotització, entre una mínima i una màxima que també s’estableixen en els PGE. Així, doncs, la quota a pagar dependrà de la base que triï el treballador voluntàriament, per la qual cosa convé triar-la en funció dels ingressos que tingui o prevegi tenir, el podríem dir el seu “sou teòric”.

És important tenir present que l’import de la base triada determinarà l’import de les prestacions que el treballador rebi per les diferents situacions, com la incapacitat temporal per malaltia comuna o accident laboral, el cessament d’activitat i la jubilació, entre altres. Especialment important és aquesta última, perquè determinarà la quantitat a cobrar una vegada el treballador hagi de cessar en la seva activitat per raó de l’edat. En aquest sentit s’ha de tenir en compte que, a partir dels 47 anys, els treballadors autònoms veuen reduïda la possibilitat d’augmentar la seva base de cotització, atès que la base màxima que es pot triar a partir d’aquesta edat és sensiblement inferior a la general.

Quota d’autònoms en 2018

A partir d’1 de gener de 2018 la base mínima de cotització d’autònoms va quedar fixada en 919,80 i la màxima en 3.751,20 euros, igual que l’establerta en l’últim semestre de 2017. No obstant això, amb l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018, a la fi de maig, es va produir l’increment de les bases mínima i màxima de cotització que, des d’agost de 2018 van quedar fixades en 932,70 euros i 3.803,70 euros respectivament, la qual cosa va suposar un increment del 1,4%.

El percentatge aplicat sobre aquesta base de cotització i, per tant, la quota a ingressar mensualment, és del 29,8% per als treballadors que tinguin contractada la cobertura de la prestació per Incapacitat Temporal (IT).
Tots els treballadors autònoms estan obligats a contractar la cobertura de la IT, exceptuant als que es trobin en situació de pluriactividad i haguessin cotitzat per aquesta prestació en un altre Règim, en aquest cas el tipus a aplicar seria de 26,50%.
Els treballadors autònoms que no contractin la cobertura de la incapacitat temporal per accident de treball (AT) i malalties professionals (EP), hauran de cotitzar un 0,1% addicional, per al finançament de les prestacions per risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural.
Quota per a autònoms societaris i autònoms amb més de 10 treballadors per compte d’altri en l’anterior exercici.
La base mínima de cotització dels autònoms societaris i d’aquells que hagin tingut més de 10 treballadors al seu càrrec l’any anterior es correspon amb la base mínima del grup 1 de cotització del Règim General de la Seguretat Social, i l’1 de gener de 2018 es va incrementar en el mateix percentatge que l’SMI, un 4%, passant a ser de 1.199,08 euros, la qual cosa va representar una quota de 357 euros.

L’increment d’un 1,4% de la cotització de l’autònom establert en els Pressupostos Generals de l’Estat de 2018 amb efectes de l’1 d’agost no va afectar aquests autònoms (societaris i amb més de 10 treballadors) perquè ja havien experimentat l’increment l’1 de gener.
A partir de 2019 s’entén que la cotització de l’autònom societari passa a estar oficialment desvinculada del Règim General.

Quota d’autònoms en 2018 amb Accidents de Treball i Malalties Professionals

La cobertura de les contingències d’accident de treball (AT) i malalties professionals (EP) és de caràcter voluntari, excepte per als anomenats autònoms dependents, per a aquells que exerceixin una activitat professional amb un elevat risc de sinistralitat.
El tipus de cotització per a aquesta contingència és variable en funció de l’activitat del treballador i es basa en la mateixa tarifa que s’aplica per a la cotització per accidents i malalties professionals dels treballadors del Règim General, que oscil·la entre el 1,3% i el 6,5%.

Quota d’autònoms en 2018 amb cessament d’activitat

La cobertura d’aquesta prestació suposa una cotització addicional del 2,2%.
En contractar aquesta cobertura el tipus de cotització, amb la prestació d’incapacitat temporal per contingències comunes, passa del 29,80% al 29,30%, per la qual cosa el tipus total, que inclou el 0,10% addicional per a les prestacions per risc durant l’embaràs i durant la lactància, queda en el 31,60%.

En entrar en vigor de la Llei de Mútues al gener de 2015 va deixar de ser obligatori cotitzar per accidents de treball i malalties professionals per a poder cotitzar per cessament d’activitat.

Quota d’autònoms en 2018 per a majors de 47 anys

A partir dels 47 anys d’edat els treballadors autònoms solen incrementar la seva base de cotització per a obtenir una pensió de jubilació més alta, després d’haver cotitzat per bases relativament baixes.

No obstant això, a partir d’aquesta edat, la base màxima a la qual es pot accedir es redueix significativament. Així, la planificació de la jubilació de l’autònom ha de tenir en compte que, si desitja aconseguir la pensió màxima, el treballador autònom haurà d’incrementar les seves quotes a la Seguretat Social aproximadament uns 500 o 600 euros a partir dels 42 anys.

Els treballadors menors de 47 anys a 1 d’agost de 2018 podran triar entre els límits de les bases mínima i màxima establerts amb caràcter general, així com els que siguin majors de 47 anys i la seva base de cotització al desembre de 2017 hagi estat igual o superior a 2023,50 euros mensuals. Si la base de cotització a 31 de desembre de 2017 dels majors de 47 anys a 1 d’agost era inferior a 2.023,50 euros, no podran triar una base superior a 2.052 euros, tret que haguessin sol·licitat una base superior abans del 30 de juny de 2018 i fes efecte a partir de l’1 de juliol del mateix any, o causin alta en aquest Règim Especial en data 1 d’agost o posterior.
Aquesta limitació de la base màxima no s’aplicarà al cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’alta en aquest Règim Especial amb 47 anys d’edat.
A partir de l’1 de gener de 2018 per als treballadors que tinguin complerta l’edat de 48 o més anys, la base de cotització estarà compresa entre les quanties de 1.005,90 i 2.052,00 euros/mes, tret que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que s’hagi hagut de posar al capdavant del mateix i donar-se d’alta en aquest Règim Especial amb 45 o més anys d’edat. En aquest últim cas podrà triar una base compresa entre 932,70 i 2.052 euros.

Els treballadors amb 48 o més anys a 1 d’agost de 2018 que, abans dels 50 anys d’edat, haguessin cotitzat en qualsevol dels règims de la Seguretat Social un mínim de 5 anys i la seva última base de cotització hagués estat igual o menor a 2.023,50 euros podran triar una base compresa entre 932,50 i 2.052 euros; mentre que si hagués estat major de 2.023,50 euros la base a triar estarà compresa entre 932,70 euros i l’import d’aquesta última base incrementat en un 1,40% amb el límit de la base màxima de cotització.
Finalment, els treballadors que tinguessin 48 o 49 anys d’edat l’any 2011, si l’última base de cotització acreditada fos superior a 2.023,50 euros, podran triar una base compresa entre 932,70 i l’import incrementat d’aquesta última base en un 1,40% amb el límit de la base màxima de cotització.

Quota d’autònoms en 2019

El Ministeri de Treball ha acordat amb les principals associacions d’autònoms canvis en la cotització d’aquest Règim Especial per a l’any vinent 2019. En virtut d’aquest acord la base mínima de cotització passarà dels 932,70 euros mensuals actuals a 944,35 euros i el tipus de cotització del 29.80% al 30%. Com a conseqüència, la quota d’autònoms resultant passarà dels 278,87 euros en 2018 a 283,3 euros en 2019, la qual cosa representa una pujada anual de 63 euros.

La quota per als autònoms societaris s’incrementarà des dels 357 euros actuals (per a la base mínima) fins als 364,22 euros a partir de 2019. Aquest increment suposarà encarir en 82 euros anuals la cotització.

Aquests increments de cotització dels treballadors autònoms per a l’any 2019, que estan pendents de la tramitació per part de l’Executiu, són una mesura temporal davant la possibilitat de començar l’any sense Pressupostos Generals de l’Estat i abans d’aprovar el sistema de cotització per trams que previsiblement s’aprovarà al començament de 2019.