De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679, en relació amb el tractament de les seves dades personals, l’informem del següent:

  • Responsable del tractament: ASSESSORIA VILASECA I ASSOCIATS, S.L. – CIF: B66178468. Adreça postal: C/ Calàbria, 267, 5a planta – 08029 Barcelona. Telèfon: 934.400.902. Correu electrònic: info@vilasecaassociats.cat.
  • Finalitat: Gestió administrativa, facturació, gestió promocional i d’informació de notícies sectorials dels serveis (inclosos “mailing” i “newsletter”).

Legitimació:

  • L’execució d’un contracte en relació amb una correcta gestió del servei sol·licitat.
  • El consentiment de l’usuari en relació amb la finalitat promocional i d’informació de notícies sectorials dels serveis a través del “mailing” o “newsletter”.
  • El compliment d’obligacions legals aplicables en la cessió de dades a organismes o autoritats públiques, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.
  • Durada: Les dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial amb nosaltres, així com el temps necessari per complir amb les obligacions legals.
  • Destinataris: ASSESSORIA VILASECA I ASSOCIATS, S.L. cedirà dades a les empreses del grup per als serveis contractats, així com a aquells tercers que prestin serveis als clients de ASSESSORIA VILASECA I ASSOCIATS, S.L., amb els quals ha subscrit els corresponents contractes d’encàrrec de tractament i amb cada un dels proveïdors amb l’objectiu de garantir que tractaran les dades personals de conformitat amb el que estableix la legislació vigent. També se cediran a les autoritats competents en els casos que hi hagi una obligació legal.
  • Drets: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat d’aquestes. Tot això, per escrit acompanyat de còpia del document oficial que l’identifiqui dirigit al Responsable del tractament. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).