jornada laboral diaria

El mes de març passat, es va publicar en el “Boletín Oficial del Estado” el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. Entre altres coses modifica l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors incloent un nou apartat 9 que estableix l’obligació per a totes les empreses d’efectuar el registre diari de jornada de tots els treballadors, amb indicació expressa de l’horari concret d’inici i fi de la jornada de treball. La norma estableix com a data d’inici d’aquesta nova obligació la del pròxim dia 12 de maig, data a partir de la qual serà exigible aquest registre i sancionable la seva inexistència o qualsevol altre incompliment d’aquesta normativa.

Aquesta nova normativa, a diferència de l’anterior, en la qual una empresa tan sols tenia l’obligació de registrar la jornada dels empleats a temps parcial i una totalització cada mes, obliga ara a registrar l’horari de tota la plantilla de treballadors. És a dir, serà obligatori registrar la jornada diària també per a aquells treballadors contractats a jornada completa.

Així mateix, és important destacar l’obligació que estableix de conservar els registres de jornada durant quatre anys. Aquests registres hauran d’estar a la disposició del treballador, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Què pot succeir si no té aquests registres adaptats a aquesta nova normativa?

L’article 11 del Reial decret modifica l’apartat 5 de l’article 7 del Text Refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (LISOS), en el sentit d’incloure la transgressió de les normes sobre registre de jornada entre les infraccions de caràcter greu, que porten aparellada, segons la mateixa norma, una sanció econòmica de 625 i 6.250 euros, segons la gravetat que apreciï l’inspector.

Quines particularitats ha de conèixer sobre aquesta nova reforma?

– L’empresa està obligada a realitzar un registre diari de la jornada de cada treballador, la qual cosa inclou treballadors a temps parcial i treballadors a jornada completa.

– L’empresa haurà de comunicar als treballadors la durada de la seva jornada ordinària de treball i la seva distribució horària.

 

– Els treballadors hauran de registrar diàriament l’hora d’entrada i sortida, així com els diferents descansos que es produeixin durant la jornada.

 

– Juntament amb el rebut oficial de salaris el treballador haurà de rebre una còpia del registre de jornada de tot el mes amb indicació de les hores ordinàries i extraordinàries efectuades.

– El Reial decret no estableix cap model concret per al preceptiu registre de jornada, si bé estableix que mitjançant la negociació col·lectiva o acord d’empresa o, en defecte d’això, per decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors, s’organitzarà i documentarà aquest registre.

Aquí podràs descarregar-te, totalment gratis, una plantilla de registre de control de jornada.