Avui en el blog d’Impulsa Assessors veurem les condicions i requisits de la nova bonificació que s’aplica al contracte indefinit d’aturats de llarga durada, segons el Reial decret llei 8/2019.

Quins tipus de contracte es poden acollir a la bonificació?

Els contractes bonificats per aquesta norma seran els indefinits i els fixos discontinus, siguin a jornada completa o a temps parcial.

Quins incentius rebrà l’empresa per aquestes contractacions?

Durant un període de tres anys aquelles empreses que contractin a aturats de llarga durada mitjançant aquesta modalitat de contractació tindran una bonificació sobre la quota empresarial a la Seguretat Social, l’import de la qual dependrà de si es contracta a un treballador o a una treballadora, que serà la següent:

– 125 euros al mes (1.500 euros a l’any): En cas que la persona contractada sigui dona.
– 108,33 euros al mes (1.300 euros a l’any): En cas que la persona contractada sigui home.
– Finalment en cas que el contracte sigui a temps parcial: els beneficis es calcularan en proporció a la jornada pactada en el contracte.

Requisits de l’empresa per a beneficiar-se de les bonificacions per la contractació.

L’empresa haurà de mantenir al treballador contractat almenys tres anys des de la data d’inici de la relació laboral.

A més, l’empresa haurà de mantenir el nivell d’ocupació aconseguit amb la contractació bonificada durant, almenys, dos anys des de la celebració d’aquesta.

Requisits dels treballadors.

Els treballadors contractats sota aquesta modalitat hauran de ser persones inscrites en l’oficina d’ocupació i tenir la condició d’aturats de llarga durada, és a dir, que hagin estat inscrits en l’oficina d’ocupació un mínim de dotze mesos en els últims divuit anteriors a la contractació.

No existeix requisit d’edat.

Què succeeix en cas que l’empresa incompleixi les obligacions establertes per a bonificar-se?

L’empresa haurà de retornar les quantitats que hagi rebut com a incentiu en forma de bonificació de quotes, en cas de no complir amb els requisits de manteniment de l’ocupació que s’han exposat en l’apartat de requisits de l’empresa.

No obstant això, no es consideraran incompliments d’aquestes obligacions les extincions de contractes de treball per causes objectives o per acomiadament disciplinari procedents, ni les degudes a dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per la finalització de la durada pactada del contracte o per resolució durant el període de prova.