Què és el xec guarderia?

Totes aquelles dones que tinguin fills menors de tres anys pels qui puguin aplicar-se el mínim per descendents en la Declaració de l’IRPF i que desenvolupin una activitat per compte propi o aliè i, com a conseqüència, estiguin donades d’alta en el corresponent règim de la Seguretat Social o mutualitat alternativa, si satisfan despeses de guarderia o de centres d’educació infantil autoritzats, podran aplicar-se una deducció de fins a 1.000 euros cada any per cadascun d’aquests fills.

La deducció s’aplicarà en proporció al nombre de mesos complets en què es compleixin els requisits, a raó de 83,33 euros mensuals.

Aquesta deducció té com a límit per cada fill pel qual es tingui dret la menor de les següents quantitats:

• Les cotitzacions a la Seguretat Social o Mutualitat meritades en cada període amb posterioritat al naixement o adopció.

• L’import total de la despesa efectiva no subvencionada pagat en aquest període a la guarderia o centre d’educació infantil en relació amb aquest fill.

L’any que el fill compleixi els tres anys, podran aplicar-se la deducció proporcional corresponent als mesos posteriors al compliment d’aquesta edat i fins al mes anterior a aquell que el fill pugui començar el segon cicle d’educació infantil.

Aquesta nova deducció s’uneix a les ja existents per a mares treballadores que tinguin un fill a càrrec de entre 0 i 3 anys en l’IRPF, que s’eleva a 100 euros mensuals o 1.200 euros anuals.

Com s’accedeix al xec guarderia?

Les dones que tinguin dret a aquesta deducció addicional no han d’aportar cap certificat ni justificant de cap mena emés per la guarderia o centre d’educació infantil autoritzat. Seran aquests (guarderia o centre d’educació infantil) els que hauran de presentar cada any la “Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados” (model 233), en la qual informaran sobre els menors i les despeses que donin dret a aquesta deducció.

Requisits per a sol·licitar el xec guarderia

• Que els pagaments s’efectuïn a guarderies o centres d’educació infantil autoritzats.

• Que les quantitats satisfetes s’abonin en concepte d’inscripció, matrícula, assistència en horari general o ampliat i per l’alimentació, sempre que s’hagin dut a terme tots els mesos complets.

• Es tindrà en consideració tant l’import pagat per la mare com el pagat per l’altre progenitor, adoptant, tutor o acollidor, així com el satisfet, si escau, per l’empresa de qualsevol d’ells.

• No es tindran en compte les quanties econòmiques pagades per l’empresa en la qual treballin la mare, pare, tutor, etc. Per tant, si l’empresa té algun xec o ajuda per a la guarderia, caldrà triar entre la deducció per part de la AEAT o l’ajuda empresarial.

Com i quan presentar el model 233?

Les guarderies o centres infantils autoritzats estaran obligats a presentar la “Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados” (model 233) durant el mes de gener de cada any (en 2019 s’ha ampliat el termini fins al 15 de febrer).

Quina informació conté?

El contingut de la Declaració informativa (model 233) és el següent:

• Identificació (NIF, cognoms i nom) de la mare o persona que té atribuïda la guarda i custòdia en exclusiva.

• Identificació (NIF, cognoms i nom) de l’altre progenitor.

• Identificació (cognoms, nom, data de naixement i, si escau, NIF) del menor de tres anys. S’inclouran els menors de tres anys inscrits en el centre que compleixin tres anys en l’exercici. En aquest cas la informació s’ampliarà als mesos posteriors al compliment d’aquesta edat fins al mes anterior a aquell en el qual el menor pugui començar el segon cicle d’educació infantil.

• S’indicaran els mesos complets en la guarderia o centre d’educació infantil. Es consideren inclosos els mesos contractats per complet tot i que part dels mateixos tingui caràcter de no lectiva.

• Les despeses anuals pagades a la guarderia o centre d’educació infantil, independentment de la part, en cas d’haver-la, que hagi estat subvencionada o satisfeta per l’empresa en la qual treballi qualsevol dels progenitors o tutors.

• Import subvencionat que s’aboni directament a la guarderia o centre d’educació infantil autoritzat.