ASSESSORIA I GESTORIA PER A AUTÒNOMS, PROFESSIONALS I PIMES

AUTÒNOMS, PROFESSIONALS
I PETITES EMPRESES

Conscients del gran esforç que realitzen professionals i autònoms de tots els sectors
per gestionar els seus negocis sabem que comptar amb una empresa que pugui alleujar-los la
càrrega és per a ells un gran benefici. GRUPO IMPULSA ASESORES li permetrà estalviar
temps i diners.

Assessoria Fiscal

Sap vostè si ha de tributar en estimació objectiva o en estimació directa?

Un mal enquadrament fiscal li pot suposar un greu perjudici.
Nosaltres li assessorem perquè la tributació del seu negoci no l’amoïni.

– Planificació fiscal de les seves operacions econòmiques, societàries o particulars, encaminada a estalviar en els seus impostos.
– Gestió integral d’impostos: Societats, Persones físiques, IVA, impostos locals i autonòmics.
– Assistència i representació davant els Òrgans d’Inspecció i Gestió Tributària.
– Recursos i reclamacions.
– Estudi i planificació fiscal en l’acceptació d’herències i formalització de donacions.
– Planificació fiscal de patrimonis familiars.

Assessoria comptable

Prengui les decisions més apropiades per al seu negoci!

Per a això és imprescindible una comptabilitat al dia.

– Confeccionem la comptabilitat de la seva empresa gestionant els seus documents o llistats comptables.
– Confecció i legalització de llibres comptables en paper o suport magnètic, a la seva elecció.
– Confecció dels Comptes anuals i de la Memòria.
– Anàlisi periòdica dels seus balanços, estats financers i ràtios.
– Servei de supervisió i assessorament sobre la comptabilitat gestionada en la seva empresa.
– Formació del seu personal administratiu en les tasques comptables.
– Assessorament sobre el programari comptable i de gestió adequat a les seves necessitats.

Assessoria mercantil

Vol evitar emprar setmanes a constituir la seva societat?

Nosaltres l’hi fem en 48 hores hàbils, sense desplaçaments i GRATUÏTAMENT!
Som PUNT PAE.

– Tramitem la constitució de la seva societat limitada, societat limitada nova empresa, societat limitada de formació successiva, societat civil, comunitat de béns.
– Societats anònimes, laborals, cooperatives, etc.
– Modificació d’estatuts.
– Variacions de capital.
Contractes mercantils.

Assessoria laboral

Coneix totes les bonificacions i reduccions de les quals es pot beneficiar per la contractació d’un treballador per a la seva empresa? Sap si pot beneficiar-se d’alguna subvenció per contractació laboral?

Si contracta els nostres serveis farem una auditoria d’obligacions laborals i de seguretat social per
constatar el compliment de totes les obligacions i evitar possibles sancions, de forma GRATUÏTA. GRUPO IMPULSA ASESORES li assessora en totes les àrees de les relacions laborals:

– Altes d’empresa en la Seguretat Social.
-Altes de treballadors en la Seguretat Social (Règim general, Règim especial de Treballadors autònoms, Sistema especial de treballadors de la llar familiar).
– Enquadrament de socis i administradors de les societats mercantils.
– Assessorament sobre la contractació laboral.
– Contractes de formació.
– Desplaçament de treballadors a l’estranger.
– Sol·licitud d’ajornaments de pagament.
– Tramitació de prestacions de la S. S. (incapacitat temporal, pensions, etc.).
– Tenim un conveni de col·laboració amb un Servei de Prevenció Aliè per prestar-li el servei de prevenció de riscos laborals.
– Control de les notificacions electròniques de la S. S.
– Disposem d’un conveni de col·laboració amb una entitat de formació acreditada per oferir-li els cursos de formació contínua bonificats que necessiti la seva empresa.
– Disposem d’un conveni de col·laboració amb una corredoria d’assegurances per oferir-li les assegurances d’accident de Conveni Col·lectiu, de Responsabilitat Civil patronal i tots els que necessiti per estar tranquil i cobert en totes les seves obligacions.

Assessoria jurídica

Defensi els seus drets i solucioni els problemes que sorgeixin en la gestió diària del seu negoci.

Tenim col·laboracions amb professionals del Dret en els següents àmbits:

– Tributari.
– Mercantil.
– Civil.
– Laboral.
– Administratiu.

No corri riscos! Amb GRUPO IMPULSA ASESORES estarà totalment cobert.

Construcció:

 • Tot risc de la construcció. Garantia decenal.
 • Responsabilitat civil.
 • Accidents laborals.
 • Avals.

Decenal de danys:

 • Garanteix els danys ocasionats per vicis del sòl, errors de disseny o de construcció i defectes dels materials .

Externalització de pensions.

Flotes de vehicles.

RC de transitaris i operadors logístics:

 • Cobreix la pèrdua o dany material de la càrrega.
 • Responsabilitat civil.
 • Negligència, errors i omissions.
 • Defensa jurídica i reclamacions d’autoritats.
 • Despeses de sinistres.

Responsabilitat mediambiental:

 • Cobreix els costos de reparació i restitució del medi ambient en el seu estat bàsic.
 • Costos d’evitació del dany, de neteja, de contaminació derivada del transport.
 • Gestionem el servei d’avaluació del risc mediambiental.

Assegurances per al comerç:

 • Danys per aigua.
 • RC d’explotació, patronal, productes, administradors i gerents
 • Robatori i espoliació.
 • Accidents dels empleats.
 • Pèrdua de beneficis diària.
 • Avaria de maquinària i equips electrònics.
 • Deterioració de béns refrigerats i/o congelats.
 • Protecció jurídica.
 • Avaria de maquinària.

Convenis col·lectius:

 • Cobertura de les contingències d’assegurança respecte dels seus empleats obligatòries pel conveni col·lectiu.

Equips electrònics:

 • Cobertura de danys i pèrdues materials directes dels equips electrònics.

Financers:

 • Leasing, renting, caució, crèdit.

Indústria.

Responsabilitat d’administradors:

 • Despeses de defensa i la possible indemnització per reclamacions formulades contra la persona de l’administrador o directiu.
 • Responsabilitat civil.

Transport de mercaderies:

 • Cobreix els danys soferts per les mercaderies durant el seu transport i les responsabilitats del transportista.

ALTRES SERVEIS

GESTORIA
PARTICULARS I FAMÍLIES

SEMPRE AL DIA DE TOTES LES NOVETATS QUE AFECTEN EL SEU NEGOCI

Subscriu-te a la nostra newsletter per ser el primer en rebre articles i notícies especialment seleccionats per a tu i el teu negoci.

DESITJA UN PRESSUPOST?
TÉ ALGUNA PREGUNTA?

Nosaltres contactarem amb vostè

He llegit i accepto l’Avís legal