ayuda contrato formacion

S’ha aprovat una ajuda directa de 430 euros en la nova Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2018 per a aquells treballadors que disposin d’un contracte de treball per a la formació i l’aprenentage.

Avui veurem detalladament en què consisteix aquesta ajuda i quines són les condicions que cal complir per accedir a ella.

 

Ajuda d’acompanyament, què és?

A aquesta ajuda per a contractes de formació i aprenentatge se la coneix amb el nom d’ajuda d’acompanyament. Com us avançàvem abans es tracta d’una ajuda directa mensual de 430,27 euros per a aquell treballador inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que estigui contractat per una empresa mitjançant un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

És una ajuda que serà ingressada directament en el compte bancari del treballador durant un màxim de 18 mesos, però, en cas de tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, l’ajuda es percebria durant 36 mesos.

El jove haurà d’aprofitar degudament la formació que rebi durant el contracte per a l’obtenció del Certificat Oficial de Professionalitat complet pel qual se li estigui formant.

A més, aquesta ajuda d’acompanyament és 100% compatible amb les bonificacions en les assegurances socials que reben les empreses que contracten a joves amb contractes per a la formació i l’aprenentatge durant tota la vigència dels mateixos.

Quins requisits s’han de complir per demanar l’ajuda dels 430€?

Els requisits que ha de complir el sol·licitant de l’ajuda són bastant específics. A continuació passem a veure’ls:

  1. És necessari estar inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la qual cosa implica que al moment de la inscripció el jove no estigui treballant ni estudiant.
  2. No pot estar en possessió d’estudis posteriors a l’ESO, és a dir, no podran accedir a l’ajuda aquells que estiguin en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 o 3, títol de batxillerat, títol de formació professional o universitari.
  3. El sol·licitant haurà de seguir amb aprofitament la formació oficial que rebrà juntament amb el contracte. Si no és el cas se li retirarà l’ajuda.

A més el contracte haurà de disposar de les següents particularitats:

  1. La durada del contracte haurà de ser d’1 any com a mínim.
  2. El contracte ha de realitzar-se d’acord amb la normativa vigent (Art. 11,2 de l’Estatut de Treballadors).
  3. Caldrà marcar una casella específica per indicar que se sol·licita aquesta ajuda en sol·licitar l’autorització per al contracte per a la formació, del que s’encarregarà el centre de formació.
  4. Tant la formació com el seguiment del jove haurà de complir la normativa del contracte, i efectuar-se per un centre que hagi estat acreditat pel SEPE.
  5. Caldrà presentar la sol·licitud a partir del 4 d’Agost, que és quan entra en vigor. Per a contractes anteriors a aquesta data no serà vàlid.

Com demanar l’ajuda de 430€ per a contractes de formació? 

L’ajuda l’ha de demanar el propi jove durant els 15 dies posteriors a la data del contracte.

El SEPE obrirà al seu web un model de sol·licitud oficial perquè el sol·licitant la lliuri en la seva oficina d’ocupació juntament amb una declaració responsable conforme compleix amb el perfil especificat per a aquest tipus d’ajuda.

L’ajuda no es perdrà si es lliura la sol·licitud fora de termini, però es percebrà a partir de la data de sol·licitud.

Serà el propi SEPE qui decideixi, una vegada presentada la sol·licitud, si aquesta és acceptada o denegada.

Ajuda per a aquells contractes de formació amb ajuda d’acompanyament que siguin transformats en indefinits

S’estableix una bonificació per a tots els contractes de formació subscrits amb beneficiaris de l’ajuda d’acompanyament i que es transformin en indefinits i a jornada completa a la finalització de la seva durada inicial o de qualsevol de les seves pròrrogues.

Es tindrà dret a una bonificació en les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes de 250 euros mensuals (3.000 euros a l’any) durant un període de 3 anys.

Aquestes bonificacions podran afegir-se a les que ja existeixen per transformar un contracte de formació en un d’indefinit, en virtut del que es disposa en l’article 3 de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, per import d’1.500 euros (1.800 si és dona), durant el mateix període.

En resum, l’empresa que hagi contractat a un jove amb contracte de formació que gaudeixi de l’ajuda d’acompanyament podrà, en cas de transformar-lo en indefinit, gaudir d’una bonificació conjunta de fins a 4.800 euros anuals durant tres anys, sense que la mateixa pugui superar el 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social.

Com beneficiar-se de la bonificació per transformar el contracte de formació en contracte indefinit?

Per gaudir de la bonificació haurà de transformar-se en indefinit el contracte per a la formació al final de la seva durada inicial o de qualsevol de les seves pròrrogues. Haurà de donar-se d’alta en la Seguretat Social al treballador en la nova situació el dia posterior a la finalització del contracte de formació.

El contracte indefinit haurà de ser a jornada completa.

Quins requisits haurà de complir l’empresa que transformi en indefinits contractes per a la formació?

L’empresa que transformi en indefinit un contracte de formació amb ajuda d’acompanyament i vulgui beneficiar-se de la bonificació, no ha d’haver efectuat cap acomiadament improcedent en els 6 mesos previs.

Haurà d’estar al corrent en les seves obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social.

A més, haurà de mantenir al treballador, així com el nivell total d’ocupació, durant un mínim de 3 anys des de la transformació. A aquests efectes no es tindran en compte els acomiadaments disciplinaris, objectius, col·lectius, les extincions per expiració del temps convingut, per realització de l’obra o servei objecte del contracte o per resolució del mateix durant el període de prova.